مقاله کاغذ A4 در کشور ایران که هنوز سیستم اموزشی و اداری آن بر پایه کاغذ بنا شده است مصرف این کالا بسیار بالا می باشد. امام در کشور های پیشرفتی که سیستم ها به صورت الکترونیکی